Производство, Сурови материали

Производство

Безопасността на потребителите е най-важната ценност. За гарантирането и Форнетти оперира със самостоятелно разработена информационна система за управление на суровините и технологиите, която може да проследи, документира и контролира от суровината до крайния потребител безопасността и качеството на продуктите.

Продуктите се произвеждат в заводи, разполагащи с най-модерните италиански и немски автоматични и полуавтоматични производствени съоръжения, а добре обучените колеги от Унгария и Румъния гарантират високото качество на производство на продуктите. В продуктите се влагат само суровини, закупени от редовно контролирани доставчици, отговарящи на строги изисквания.

Пристигналите във фабриките суровини могат да се използват в производството само ако параметрите им отговарят на всички изисквания и е извършен микробиологичен анализ във вътрешната лаборатория на Форнетти, а резултатът от изследването е положителен.

Системата за измерване и събиране на данни проследява целия път на продукта от етапа на заместване на тестото до опаковането на продукта. Тази автоматична система, инсталирана към производствените линии с вградени сензори и работни области, служещи за извършване на измервания в предварително програмирани интервали от време.

В продуктите си Форнетти преработва естествени суровини с най-добро качество и се стреми да произвежда продукти с най-добри физиологични качества. При производството на продуктите, които имат вкус на домашно приготвени и се произвеждат при фабрични условия, по никакъв начин не се нарушава оргиналната рецепта, а същевременно с това можем да използваме предимствата на автоматизираната промишлена безопасност на храните, точност, висока хигиена и постоянно качество. Колегите, разработващи нови продукти, взимат под внимание резултатите от най-новите проучвания в областта на храненето, а по време на работата си работят съвместно с изтъкнати изследователи в областта на храненето, за да предадат на потребителите последните международни резултати под формата на вкусни, „винаги топли“ пекарски изделия.

Сурови материали

В съответствие с целта на ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ, в сила от 02.05.2006 г., Fornetti Group отдава изключително значение на защитата на индивидите в животинското царство и се съгласява с необходимостта да се повиши чувството за отговорност на хората за хуманно отношение към животните.

В този дух компанията вярва, че животните са живи същества, които могат да чувстват, страдат и да се радват. Гарантирането на тяхното уважение и благополучие е наш морален дълг. Поради това, Fornetti Group подкрепя защитата на правата на животните и етичното животновъдство на всички форуми. Спазването на изискванията на споменатия закон и прилагането на най-съвременните мерки за хуманно отношение към животните от страна на нашия партньор имат приоритет по време на одита на място в нашите заводи на нашите доставчици на суровини. Fornetti Group работи само и изключително с тези, които са ангажирани с хуманното отношение към животните и производството на суровини, които отговарят на горните критерии.

Това включва яйчни суровини, на които Fornetti Group обръща специално внимание.

Продуктите, произведени от нашата компания, са обект на строги и всеобхватни правила за безопасност на храните, които Fornetti Group спазва при всякакви обстоятелства. За нас най-важната задача е да защитим здравето на нашите потребители и да осигурим максимална безопасност на храните. Ние напълно спазваме изискванията, определени от законодателството и стандартите за нашите продукти.

Тъй като използването на животински продукти от различни стопанства повдига значителни въпроси, свързани с безопасността на храните, ние във всеки един случай преценяваме коя форма на отглеждане се счита за най-безопасната от гледна точка на използването на дадената суровина. В нашите продукти могат да бъдат вложени само суровини от редовно проверявани доставчици, които отговарят на строги правила. Във всички случаи ние извършваме микробиологични тестове на получените суровини. В производството може да се пусне само яйчна суровина, за която е установено, че е перфектна по всички свои параметри.

Резултатите от експертните проучвания показват, че поради доказаните общи опасности от свободното отглеждане (излагане на здравето на риск, хигиенни проблеми), най-безопасният начин за отглеждане на кокошки за пазара и потребителите е дълбоката постеля, която има малък екологичен отпечатък и адекватна безопасност за продуктите и потребителите.

Следователно, отчитайки целите ни за устойчивост и възможностите, предоставени от правилата, законите и разпоредбите за безопасност на храните, Fornetti Group от година на година използва все по-често яйца и яйчни продукти от кокошки, отглеждани чрез дълбока постеля. Тези видове продукти представляват почти 50% от общoтo ни потребление.

Нашата цел е до 2023 г. да започнем да използваме за производството на нашите продукти само и единствено продукти от кокошки, отглеждани чрез дълбока постеля.

  
Всеки ден продуктите Форнетти се консумират от милиони души в цяла Европа. Поставили сме акцент върху непрекъснатото обновяване на асортимента, съобразявайки се с изискванията на клиентите ни.
Качеството на нашите продукти трябва да отговаря на различни изисквания, измежду които валидните нормативни изисквания, наредби, очакванията на Клиентите, както и на правилата за безопасност на храните.
Системата на Форнетти Франчайз Ви дава възможност с една малка инвестиция и без риск да разширите асортимента във вече работещ Ваш обект или да стартирате нов, доходоносен бизнес.